KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji z siedzibą w Legnicy, ul. Św. Piotra 2, 59-220 Legnica.

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji składanych przez Państwa zamówień, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. :

  art. 6 ust 1 pkt b, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  art. 6 ust 1 pkt c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

  art. 6 ust 1 pkt f, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (gdy została udzielona odrębna zgoda) , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

  Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy i celu do ich przetwarzania:

  • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe.

  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

  Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących ze stowarzyszeniem, tylko i wyłącznie do celów związanych z realizacją zamównień.  W takich przypadkach ilość danych przekazywanych podmiotom współpracującym z Polskim Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji ograniczona jest do wymaganego minimum.

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  Close Menu
  X