Kompendium wiedzy na temat obowiązujących procedur legalnego zatrudniania cudzoziemców z krajów nienależących do UE / EOG​

Korzyści płynące ze szkolenia:

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki, gdy nie jest ono wymagane).

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak dopełnić wszelkich formalności związanych z legalnym zatrudnieniem cudzoziemców, jakie wiążą się z tym obowiązki, a także jaka odpowiedzialność grozi za ewentualne ich zaniedbanie. Uczestnicy poznają także różne narzędzia prawne mogące posłużyć do zatrudnienia cudzoziemców, w zależności od charakteru i ciągłości wykonywanych przez nich obowiązków.

Udział w szkoleniu „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Centrum BIP to również:

  • ciekawe materiały szkoleniowe,
  • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • poczęstunek w przerwach kawowych oraz lunch.

Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz właścicieli Agencji Zatrudnienia oraz ich pracowników.

1.    Podstawy prawne dotyczące zatrudniania cudzoziemców;

2.    Tytuły pobytowe, z którymi może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce;

3.    Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązki posiadania zezwolenia na pracę;

4.    Procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi:

·  właściwość miejscowa rejestracji oświadczeń,

·  okres wykonywania pracy w ramach zarejestrowanego oświadczenia

·  wykaz dokumentów, które pracodawca jest obowiązany dołączyć do oświadczenia albo przedstawić w trakcie postępowania administracyjnego;

·  warunki dokonania wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń,

·  tryb postępowania w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń,

·  dzień rozpoczęcia pracy określany w oświadczeniu,

·  terminy załatwiania spraw,

·  przesłanki do odmowy wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń – przykładowe decyzje, przesłanki obligatoryjne i fakultatywne,

·  obowiązki podmiotu powierzającego cudzoziemcowi pracę,

·  obowiązki cudzoziemca,

·  obowiązkowe opłaty związane z rejestracją oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

5.    Procedura wydawania zezwoleń na pracę:

·  rodzaje zezwoleń na pracę

·  właściwość miejscowa i tryb rozpatrywania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę,

·  okres ważności wydanego zezwolenia,

·  wykaz dokumentów, które pracodawca jest obowiązany dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę albo przedstawić w trakcie postępowania administracyjnego,

·  informacja starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb pracodawcy w oparciu o rejestry powiatowych urzędów pracy – test rynku pracy,

·  warunki wydania zezwolenia,

·  terminy rozpatrywania spraw,

·  odmowa wydania zezwolenia – przesłanki obligatoryjne i fakultatywne,

·  okoliczności stanowiące podstawę do umorzenia postępowania,

·    obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca w ramach udzielonego zezwolenia na pracę,

·    obowiązki cudzoziemca wykonującego pracę na rzecz pracodawcy,

·    obowiązkowe opłaty związane z wydaniem zezwolenia na pracę;

6.    Procedura wydawania zezwoleń na pracę sezonową:

·    rodzaje działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową,

·    właściwość miejscowa i tryb rozpatrywania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową;

·    okres wykonywania pracy w ramach zezwolenia na pracę sezonową,

·    wykaz dokumentów, które pracodawca jest obowiązany dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową albo przedstawić w trakcie postępowania administracyjnego,

·    informacja starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb pracodawcy w oparciu o rejestry powiatowych urzędów pracy – test rynku pracy,

·    warunki wydania zezwolenia na pracę sezonową,

·    terminy rozpatrywania spraw,

·    odmowa wydania zezwolenia – przesłanki obligatoryjne i fakultatywne

·    okoliczności stanowiące podstawę do umorzenia postępowania,

·    obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca w ramach udzielonego zezwolenia na pracę sezonową,

·    obowiązki cudzoziemca wykonującego pracę na rzecz pracodawcy,

·    obowiązkowe opłaty związane z wydaniem zezwolenia na pracę sezonową;

7.    Procedura wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę:

·    cudzoziemcy, którzy mogą ubiegać się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

·    okres ważności wydanego zezwolenia,

·    gdzie i kiedy należy złożyć wniosek;

·    wykaz dokumentów,  które cudzoziemiec jest obowiązany dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę albo przedstawić w trakcie postępowania administracyjnego,

·    status pobytowy i prawo do podjęcia pracy po złożeniu wniosku,

·    terminy rozpatrywania spraw,

·    dokument wydawany po uzyskaniu zezwolenia,

·    obowiązki informacyjne,

·    skutki  odmowy, umorzenia albo cofnięcia zezwolenia,

·    obowiązkowe opłaty związane z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

8.    Oświadczenia dotyczące karalności składane przez pracodawców w związku zatrudnianiem cudzoziemców;

 9.    Konsekwencje prawne związane z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców.

Miejsce i termin szkolenia szkolenia:

Gdańsk – Hotel Dal, Czarny Dwór 4   –   24 Września 2019 – godzina 9 :00 – 16:00

Wrocław, ul. Aleksandra Hercena 3-5   –   3 Października 2019 – godzina 9 :00 – 16:00

Warszawa, wkrótce podamy dokładne miejsce szkolenia   –   19 Września 2019 – godzina 9 :00 – 16:00

Katarzyna Ptak

Wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia.
Certyfikowany trener i wykładowca posiadający uprawnienia do prowadzenia między innymi szkoleń modułowych MES oraz szkoleń metodą e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy, rekomendowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Autorka i recenzent wielu programów szkoleniowych i materiałów dydaktycznych.
Główna tematyka prowadzonych, od 2005r. szkoleń  to aspekty prawne regulujące rynek pracy (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akty wykonawcze, kodeks postępowania administracyjnego), a także wprowadzanie zmian organizacyjnych w urzędach pracy.
Wykładowca na studiach podyplomowych przedmiotów: administracja publiczna i pośrednictwo pracy.
Uczestniczka podkomisji sejmowej ds. rynku pracy, procedującej projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Cena 499 zł/os.

 

TAGI: szkolenia zatrudnianie cudzoziemców, szkolenie dla kadr, zatrudnianie pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Indii. Przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców, zatrudnianie cudzoziemców,