Kompendium wiedzy na temat obowiązujących procedur legalnego zatrudniania cudzoziemców z krajów nienależących do UE / EOG​

  Korzyści płynące ze szkolenia:

  Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki, gdy nie jest ono wymagane).

  Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak dopełnić wszelkich formalności związanych z legalnym zatrudnieniem cudzoziemców, jakie wiążą się z tym obowiązki, a także jaka odpowiedzialność grozi za ewentualne ich zaniedbanie. Uczestnicy poznają także różne narzędzia prawne mogące posłużyć do zatrudnienia cudzoziemców, w zależności od charakteru i ciągłości wykonywanych przez nich obowiązków.

  Udział w szkoleniu „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Centrum BIP to również:

  • ciekawe materiały szkoleniowe,
  • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • poczęstunek w przerwach kawowych oraz lunch.

  Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz właścicieli Agencji Zatrudnienia oraz ich pracowników.

  1.    Podstawy prawne dotyczące zatrudniania cudzoziemców;

  2.    Tytuły pobytowe, z którymi może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce;

  3.    Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązki posiadania zezwolenia na pracę;

  4.    Procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi:

  ·  właściwość miejscowa rejestracji oświadczeń,

  ·  okres wykonywania pracy w ramach zarejestrowanego oświadczenia

  ·  wykaz dokumentów, które pracodawca jest obowiązany dołączyć do oświadczenia albo przedstawić w trakcie postępowania administracyjnego;

  ·  warunki dokonania wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń,

  ·  tryb postępowania w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń,

  ·  dzień rozpoczęcia pracy określany w oświadczeniu,

  ·  terminy załatwiania spraw,

  ·  przesłanki do odmowy wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń – przykładowe decyzje, przesłanki obligatoryjne i fakultatywne,

  ·  obowiązki podmiotu powierzającego cudzoziemcowi pracę,

  ·  obowiązki cudzoziemca,

  ·  obowiązkowe opłaty związane z rejestracją oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

  5.    Procedura wydawania zezwoleń na pracę:

  ·  rodzaje zezwoleń na pracę

  ·  właściwość miejscowa i tryb rozpatrywania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę,

  ·  okres ważności wydanego zezwolenia,

  ·  wykaz dokumentów, które pracodawca jest obowiązany dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę albo przedstawić w trakcie postępowania administracyjnego,

  ·  informacja starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb pracodawcy w oparciu o rejestry powiatowych urzędów pracy – test rynku pracy,

  ·  warunki wydania zezwolenia,

  ·  terminy rozpatrywania spraw,

  ·  odmowa wydania zezwolenia – przesłanki obligatoryjne i fakultatywne,

  ·  okoliczności stanowiące podstawę do umorzenia postępowania,

  ·    obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca w ramach udzielonego zezwolenia na pracę,

  ·    obowiązki cudzoziemca wykonującego pracę na rzecz pracodawcy,

  ·    obowiązkowe opłaty związane z wydaniem zezwolenia na pracę;

  6.    Procedura wydawania zezwoleń na pracę sezonową:

  ·    rodzaje działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową,

  ·    właściwość miejscowa i tryb rozpatrywania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową;

  ·    okres wykonywania pracy w ramach zezwolenia na pracę sezonową,

  ·    wykaz dokumentów, które pracodawca jest obowiązany dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową albo przedstawić w trakcie postępowania administracyjnego,

  ·    informacja starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb pracodawcy w oparciu o rejestry powiatowych urzędów pracy – test rynku pracy,

  ·    warunki wydania zezwolenia na pracę sezonową,

  ·    terminy rozpatrywania spraw,

  ·    odmowa wydania zezwolenia – przesłanki obligatoryjne i fakultatywne

  ·    okoliczności stanowiące podstawę do umorzenia postępowania,

  ·    obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca w ramach udzielonego zezwolenia na pracę sezonową,

  ·    obowiązki cudzoziemca wykonującego pracę na rzecz pracodawcy,

  ·    obowiązkowe opłaty związane z wydaniem zezwolenia na pracę sezonową;

  7.    Procedura wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę:

  ·    cudzoziemcy, którzy mogą ubiegać się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

  ·    okres ważności wydanego zezwolenia,

  ·    gdzie i kiedy należy złożyć wniosek;

  ·    wykaz dokumentów,  które cudzoziemiec jest obowiązany dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę albo przedstawić w trakcie postępowania administracyjnego,

  ·    status pobytowy i prawo do podjęcia pracy po złożeniu wniosku,

  ·    terminy rozpatrywania spraw,

  ·    dokument wydawany po uzyskaniu zezwolenia,

  ·    obowiązki informacyjne,

  ·    skutki  odmowy, umorzenia albo cofnięcia zezwolenia,

  ·    obowiązkowe opłaty związane z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

  8.    Oświadczenia dotyczące karalności składane przez pracodawców w związku zatrudnianiem cudzoziemców;

   9.    Konsekwencje prawne związane z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców.

  Miejsce i termin szkolenia szkolenia:

  Gdańsk – Hotel Dal, Czarny Dwór 4   –   24 Września 2019 – godzina 9 :00 – 16:00

  Wrocław, ul. Aleksandra Hercena 3-5   –   3 Października 2019 – godzina 9 :00 – 16:00

  Warszawa, wkrótce podamy dokładne miejsce szkolenia   –   19 Września 2019 – godzina 9 :00 – 16:00

  Katarzyna Ptak

  Wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia.
  Certyfikowany trener i wykładowca posiadający uprawnienia do prowadzenia między innymi szkoleń modułowych MES oraz szkoleń metodą e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy, rekomendowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
  Autorka i recenzent wielu programów szkoleniowych i materiałów dydaktycznych.
  Główna tematyka prowadzonych, od 2005r. szkoleń  to aspekty prawne regulujące rynek pracy (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akty wykonawcze, kodeks postępowania administracyjnego), a także wprowadzanie zmian organizacyjnych w urzędach pracy.
  Wykładowca na studiach podyplomowych przedmiotów: administracja publiczna i pośrednictwo pracy.
  Uczestniczka podkomisji sejmowej ds. rynku pracy, procedującej projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Cena 499 zł/os.

   

  TAGI: szkolenia zatrudnianie cudzoziemców, szkolenie dla kadr, zatrudnianie pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Indii. Przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców, zatrudnianie cudzoziemców,
  Close Menu
  X