DOSTĘPNOŚĆ PLUS

Audyt dostępności cyfrowej

Audyt dostępności architektonicznej

zaufaj specjalistom

Audyt dostępności CYFROWEJ

Kogo dotyczy ?

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) wszystkie podmioty publiczne takie jak jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym finansowane ze środków publicznych w ponad 50% lub z ponad połową udziałów albo akcji, lub nadzorem nad organem zarządzającym, lub z prawem do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, związki tych podmiotów i niektóre organizacje pozarządowe mają obowiązek wdrożyć dostępność cyfrową zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1. AA. Aby wdrożyć poprawne rozwiązania, niezbędny jest audyt dostępności ale z nami to nie problem ponieważ mamy specjalistów.

Ile mam czasu na przygotowanie ?

od 23 września 2020 r. – strony www muszą być zgodne z ustawą,
od 23 czerwca 2021 r. – aplikacje mobilne muszą być zgodne z ustawą,

Potrzebujesz wsparcia w audycie dostępności ?

Napisz do nas: sekretariat@centrumbip.pl 

Audyt dostępności architektonicznej oraz informacyjno - komunikacyjnej

audyt architektoniczny

Celem audytu dostępności jest zgromadzenie informacji dotyczących istniejących barier i utrudnień w dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności ponieważ musimy spełnić obowiązek ustawowy.

Audyt dostępności może być przeprowadzony na etapie projektu architektonicznobudowlanego czy wykonawczego oraz dla już istniejących obiektów – przed ich modernizacją lub jako informacja o faktycznej dostępności.

Proponowane w raporcie rozwiązania mają na celu zapewnienie jak najlepszej dostępności obiektu audytowanego oraz jego otoczenia dla wszystkich osób z niego korzystających. Raport zostanie opracowany w oparciu między innymi o ustawę  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Co otrzymasz w raporcie ?

– opis stanu istniejącego (popartego dokumentacją fotograficzną),

Audytowane będzie:

– najbliższe otoczenie budynku (między innymi najbliższy parking przy budynku, najbliższy ciąg pieszy oraz najbliższy przystanek komunikacji miejskiej),
– strefa wejściowa budynku,
– komunikacja pozioma oraz pionowa,
– dostępność pomieszczeń w budynku,
– analiza wyposażenia, oświetlenia i wykończenia wnętrz,
– analiza informacji wizualnej, dotykowej oraz dźwiękowej.

Potrzebujesz wsparcia w audycie dostępności ?

Napisz do nas: sekretariat@centrumbip.pl 

Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji

ADRES
ul. Rynek 5/6,
59-220 Legnica

SEKRETARIAT
Telefon : +48 795 572 491
Email : sekretariat@centrumbip.pl

PRACUJEMY W GODZINACH
PN-PT 08:00 – 16:00

© CentrumBiP 2021 – Polityka PrywatnościKlauzula Informacyjna