Regulamin Sklepu

I. Postanowienia Ogólne
1.
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym CentrumBIP działającym pod adresem: www.centrumbip.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a. Sprzedawcy – rozumie się przez to Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 5/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej We Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000754902, NIP: 6912539683;
b. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;
c. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy www.centrumbip.pl, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.centrumbip.pl;
d. Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.
e. Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.
f. Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta.
g. Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie www.centrumbip.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.
4. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
5. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych
i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

II. Rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną
1. CentrumBIP prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.centrumbip.pl oraz świadczy usługę “NEWSLETTER”. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego www.centrumbip.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, a usługa “NEWSLETTER” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie.
3. Usługa „NEWSLETTER” jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.
4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
• przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
• włączoną obsługę Java Script,
• włączoną obsługę plików Cookies,
• aktywny adres e-mail.

III. Warunki realizacji Zamówienia
1. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie internetowej www.centrumbip.pl, składa zamówienie, wskazując na produkt/y, którym/i jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” , a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.
2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Ustalony przez Klienta login i hasło mają charakter poufny.
3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności). Do momentu otrzymania przez Sklep potwierdzenia lub zapłaty realizacja zamówienia jest wstrzymana.
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
a. w przypadku zamówień płatnych przelewem oraz przez serwis PayU.pl – po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,
b. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową lub płatniczą – w chwili poprawnej autoryzacji karty
5. Realizacja zamówień Klientów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu) zwyczajowo w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub zaksięgowania przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie. Ze względu promocje sprzedażowe realizacja może ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych.
6. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz
z dokumentem sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

IV. Zasady płatności
1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane według poniższych możliwości:
• kartą kredytową – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość,
• przelewem i przelewami internetowymi za pośrednictwem serwisu Payu.pl

V. Dostawa zamówionego Towaru
1. Dostawa zamówienia odbywa się przez elektroniczną wysyłkę zamówionych towarów na wskazany w zamówieniu adres e-mail lub udostępnieniu linku na stronie sklepu w celu pobrania materiałów które zostały zakupione.

VI. Zwrot zakupionego Towaru
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
2. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania
z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji

ADRES
ul. Rynek 5/6,
59-220 Legnica

SEKRETARIAT
Telefon : +48 795 572 491
Email : sekretariat@centrumbip.pl

PRACUJEMY W GODZINACH
PN-PT 08:00 – 16:00

© CentrumBiP 2021 – Polityka PrywatnościKlauzula Informacyjna