SYGNALIŚCI

PROCEDURY, WDROŻENIA, SZKOLENIA, OUTSOURCING

zaufaj specjalistom

WAŻNE INFORMACJE

FAQs

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzenia przepisów dotyczących ochrony sygnalistów do 17 grudnia 2021 r.

Sygnalista to osoba, która zgłasza w ramach swojego pracodawcy albo poza pracodawcą nieprawidłowości mające miejsce w miejscu pracy, w środowisku zawodowym lub takie, za które odpowiedzialny jest pracodawca.

Przepisom o ochronie tzw. sygnalistów podlegać będą podmioty prawne z sektora publicznego (wyjątek: gminy zamieszkane przez mniej niż 10 tys. Mieszkańców), a także podmioty z sektora prywatnego (wyjątek: przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 pracowników).

Dyrektywa przewiduje, iż dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników obligatoryjne wdrożenie obowiązków od 17 grudnia 2023 r., natomiast w przypadku większych pracodawców – od 250 pracowników – przepisy obowiązywać będą od 17 grudnia 2021 r.

Pracodawcy będą zobowiązani utworzyć wewnętrzne kanały i procedury dokonywania zgłoszeń, które będą musiały spełniać szereg wymogów wskazanych w dyrektywnie. Przede wszystkim będą musiały gwarantować bezpieczny sposób przyjmowania zgłoszeń zapewniający ochronę poufności tożsamości. 

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Platforma do zgłaszania

Informacje przekazywane za pomocą formularza są anonimizowane a ich końcowa treść jest pozbawiona danych osobowych. Co zapewnia pełną anonimowość osoby zgłaszającej.

Kontakt

Platforma internetowa, mail oraz infolinia -dedykowana do zgłaszania nieprawidłowości.

Procedury

Wewnętrzne procedury stworzone przez wykwalifikowaną kadrę, skonstruowane w sposób uniemożliwiający nieuczciwe korzystanie z nich, jak również zapewnienie wewnętrznej zgodności działalności i procedur z wymogami krajowymi i unijnymi.

OUTSOURCING

OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ

  • Zewnętrzna obsługa zgłoszeń jest polecana instytucją, które nie planują tworzenia stanowisk pracy ze względu na wysokie koszty.
  • Zgłoszenia są analizowane przez pracowników oraz byłych funkcjonariuszy wydziałów ds. wykroczeń , dochodzeniowo -śledczych, przestępstw gospodarczych i korupcji. 
  • Zapewniamy dwukierunkowy kontakt z sygnalistami w terminach ustawowych.

ILE TO KOSZTUJE

CENNIK

Pakiet kompletny

499 zł / miesięcznie

-Procedury;
-Regulaminy;

Szkolenie dla pracowników  dotyczące działania systemu oraz przepisów wynikających z Dyrektywy w sprawie ochrony zgłaszania naruszeń prawa Unii.

Oferujemy bezpieczny kanał do dokonywania zgłoszeń elektronicznych przez sygnalistów który zapewnia:
Całkowitą anonimowość dla sygnalistów;
Możliwość ujawnienia danych osobowych przez samych sygnalistów w celu skorzystania z przysługującej im ochrony;
Elektroniczny monitoring terminów na kontakt zwrotny z sygnalistą;
Anonimowy kontakt zwrotny z sygnalistą;

Zgłoszenia są analizowane przez pracowników oraz byłych funkcjonariuszy wydziałów ds. wykroczeń , dochodzeniowo -śledczych, przestępstw gospodarczych i korupcji.

Umowa zawierana minimum na 6 miesięcy

Pakiet podstawowy

100 zł / miesięcznie

-Procedury;
-Regulaminy;

Oferujemy bezpieczny kanał do dokonywania zgłoszeń elektronicznych przez sygnalistów który zapewnia:
Całkowitą anonimowość dla sygnalistów;
Możliwość ujawnienia danych osobowych przez samych sygnalistów w celu skorzystania z przysługującej im ochrony;
Elektroniczny monitoring terminów na kontakt zwrotny z sygnalistą;
Anonimowy kontakt zwrotny z sygnalistą;

Umowa zawierana minimum na 12 miesięcy